PRinfoTrekroner salgs- og leveringsbetingelser

§ 1 Tilbud og aftale

Pkt. 1.1 Tilbud er bindende for leverandøren i 30 dage fra tilbuddets dato at regne.
Pkt. 1.2 Aftale er indgået, når bestillerens accept er modtaget af leverandøren.
Pkt. 1.3 I tilfælde, hvor bestilleren ikke afgiver udtrykkelig accept, er aftale indgået, når leverandøren har afgivet ordrebekræftelse af en modtaget bestilling.
Pkt. 1.4 Tilbuddet er betinget af, at:

    • Materiale og processer kan bearbejdes maskinelt som forudsat i tilbuddet
    • Bestilleren ikke forlanger arbejdet udført i delleverancer i stedet for én samlet leverance som anført i tilbuddet.
    • Det af bestilleren fremsendte materiale svarer til leverandørens afgivne tilbud.

§ 2 Pris

Pkt. 2.1 Alle priser er ekskl. moms.
Pkt. 2.2 Alle priser er afgivet på grundlag det på datoen for afgivelse af tilbud eller ordrebekræftelse gældende niveau for lønninger, materialepriser og øvrige omkostninger.
Pkt. 2.3 Har bestilleren anmodet leverandøren om at udarbejde skitser, layout, rentegning, tekstforslag, prøvetryk, proof m.m., er leverandøren berettiget til at få dette arbejde betalt.

§ 3 Levering

Pkt. 3.1 Levering finder sted på det med bestilleren aftalte tidspunkt og sted, medmindre levering er udelukket på grund af force majeure-omstændigheder. Er ingen sådan leveringstid aftalt, finder levering sted, når leverandørens arbejde er færdigt.

§ 4 Betaling

Pkt. 4.1 Medmindre andet er aftalt, skal betaling ske inden 14 dage efter fakturadato.
Pkt. 4.2 Der påløber rente fra forfaldsdagen med leverandørens til enhver tid gældende rente.
Pkt. 4.3 På leverandørens anmodning er bestilleren til enhver tid pligtig at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling. Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er leverandøren forpligtet til at friholde bestilleren for enhver udgift forbundet hermed.

§ 5 Ejendomsret, ophavsret m.v.

Pkt. 5.1 Ophavsretten til de af leverandøren udviklede forarbejder og koncepter, kreative oplæg, originalmateriale m.m. tilhører leverandøren og må ikke uden leverandørens godkendelse overlades til tredjemand.
Pkt. 5.2 Hvad leverandøren har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe af forarbejder, mellemprodukter, materialer, værktøjer m.m. til brug for leverancen er leverandørens ejendom. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte er særskilt faktureret.
Pkt. 5.3 Det i pkt. 5. 2. omhandlede må alene anvendes til arbejder for bestilleren og opbevares kun efter særskilt aftale herom.

§ 6 Forsinkelse

Pkt. 6.1 Leveres der ikke i rette tid, og skyldes dette ikke bestillerens forhold eller en hændelig begivenhed, for hvilken bestilleren bærer faren, har bestilleren valget mellem at forlangelevering eller at hæve købet.
Pkt. 6.2 I handelskøb anses enhver forsinkelse for væsentlig, medmindre det alene er en ringe del af det solgte, som er forsinket.

§ 7 Reklamation & Mangler

Pkt. 7.1 Bestilleren er berettiget til prisafslag ved mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation.
Pkt. 7.2 Leverandøren har ret til en mer- eller mindrelevering på indtil 10 % af aftalt oplag. I de tilfælde, hvor papir eller andet materiale er fremstillet specielt til ordren af andre end leverandøren, har leverandøren ret til en rimelig mer- eller mindrelevering ud over 10 % af aftalt oplag, dog højst svarende til materialeleverandørens leveringsbetingelser.
Pkt. 7.3 Bestilleren er ansvarlig indenfor 5 dage at reklamere over en mangelfuld leverance. Undlades reklamation eller reklamerer bestilleren for sent, mister bestilleren adgangen til at gøre manglen gældende.

§ 8 Erstatningsansvar Ansvar

Pkt. 8.1 Leverandøren og bestilleren er erstatningsansvarlige for egne handlinger og undladelser efter dansk rets almindelige erstatningsregler.
Pkt. 8.2 Uanset eventuelle modstridende vilkår i aftalegrundlaget er leverandøren ikke ansvarlig over for bestilleren for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan hen høres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for leverandørens kontrol, og som leverandøren ikke kunne forudse ved aftalens indgåelse, fx usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.
Pkt. 8.3 Leverandørens erstatningsansvar er begrænset, medmindre leverandøren har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

Produktansvar

Pkt. 8.4 For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret.
Pkt. 8.5 For eventuelt produktansvar, der ikke er omfattet af ufravigelige regler om produktansvar, gælder derimod følgende begrænsninger:

    • Leverandøren er alene ansvarlig, hvis det kan bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af leverandøren eller andre i produktionskæden, som leverandøren hæfter for.
    • Leverandøren kan ikke gøres ansvarlig for driftstab, tidstab eller andet indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill.

Pkt. 8.6 Leverandørens erstatningsansvar er begrænset for produktansvarsskader, medmindre leverandøren har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.
Pkt. 8.7 I den udstrækning leverandøren måtte blive pålagt produktansvar over for en tredjemand, er bestilleren forpligtet til at holde leverandøren skadesløs i samme omfang, som leverandørens ansvar er begrænset efter ovenstående bestemmelser.

Tredjemands rettigheder

Pkt. 8.8 Leverandøren har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af hhv. skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, herunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder.
Pkt. 8.9 Hvis leverandøren er erstatningsansvarlig over for tredjemand som følge af bestillerens manglende hjemmel til erhvervsmæssig udnyttelse af tredjemands rettigheder, forpligtes bestilleren til at holde leverandøren skadesløs herfor. I tilfælde, hvor leverandøren på uagtsomt måde selv har valgt at benytte tredjemands beskyttede rettigheder, er leverandørensansvar begrænset.

Tillægsbetingelser for prepress-ydelser

Pkt. 8.10 Bestillerens kvalitetskontrol overtager det fulde ansvar fra trykningens påbegyndelse. Ved fejl i trykforme, herunder trykplader, film, filer mv., er leverandøren ikke erstatningsansvarlig for deraf følgende tab, men er alene pligtig til at levere nye, rettede trykforme.

§ 9 Underleverandører

Pkt. 9.1 Leverandøren er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.

§ 10 Lovvalg og værneting

Pkt. 10.1 En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for voldgift ved byretten i København og bedømmes efter dansk lovgivning. Aftaler med PrinfoTrekroner indgås på dansk. Når du eller selskabet handler med PrinfoTrekroner gælder dansk rets almindelige købe- og aftaleretlige regler, herunder reglerne om forbrugerkøb.
Som forbruger er du eller selskabet derfor beskyttet af den gældende lovgivning på området, dvs. primært Købeloven og Forbrugeraftaleloven.

Er du eller selskabet bosat uden for Danmark, gælder dansk rets almindelige købe- og aftaleretlige regler, når du eller selskabet handler med PrinfoTrekroner.
PrinfoTrekroner kan ikke drages til ansvar for andet, end hvad der følger efter dansk lovgivning.

En eventuel tvist mellem PrinfoTrekroner, en privat person eller erhvervsdrivende afgøres efter dansk lovgivning og ved byretten i København.